Verklaring van begrippen

 • Een cliënt is een persoon met wie een lid een doel formuleert en afspraken maakt over de manier waarop dit doel bereikt wordt.
 • Een cliëntsysteem is een groep of organisatie waarmee het lid op basis van afspraken werkt aan het overeengekomen doel.
 • Onder moraal wordt verstaan het stelsel van normen en waarden.
 • Onder ethiek wordt verstaan de kritische reflectie op de moraal.
 • Onder schade wordt verstaan lichamelijke, sociale, psychische en/of spirituele beschadiging.
 • Onder ecologisch werken wordt verstaan dat de begeleider een inschatting maakt van de effecten van zijn werk op de cliënt en zijn directe omgeving en daar zijn begeleiding op afstemt.
 • Verhoogd risico wil zeggen dat de cliënt oefeningen doet die bij onzorgvuldigheid schade kunnen opleveren.
 • De contractuele relatie is de relatie tussen begeleider en cliënt(systeem) tijdens de duur van het contract.
 • Een contract is een afspraak tussen twee of meer partijen waarin een gezamenlijk doel wordt vastgelegd.
 • In het inhoudelijk contract worden de doelen en acties vastgelegd om het uiteindelijke doel van het contract te bereiken.
 • Een driehoeks- of meerhoekscontract is een contract tussen meerdere partijen die bij een werksituatie betrokken zijn. Vaak zijn deze partijen de opdrachtgever, de cliënt, het cliëntsysteem, de begeleider.