Contractulele relatie

 • Een lid sluit met een cliënt een contract, dat zowel door het lid
  als de cliënt haalbaar wordt geacht en dat door beide partijen wordt
  onderschreven met de intentie het te volbrengen. Het contract kan
  verder worden uitgewerkt in een inhoudelijk contract.
 • In een situatie waarin met driehoeks- of meerhoekscontracten
  wordt gewerkt, bewaakt het lid de belangen van alle betrokken partijen
  en geeft duidelijke informatie over de grenzen en mogelijkheden die
  daaruit voortvloeien.
 • De contractuele relatie vindt een einde met de beëindiging van
  het contract. Niettemin zijn er professionele verantwoordelijkheden,
  die doorgaan wanneer het contract is beëindigd.
 • Deze verantwoordelijkheden betreffen het respecteren van de
  belangen van de cliënt zoals deze voortvloeien uit het contract.
 • Indien de cliënt niet in staat of bereid is autonoom te
  functioneren en de verantwoordelijkheid te nemen voor zijn aandeel in
  het contract, dient het lid de relatie op een voor beide partijen
  zorgvuldige wijze te beëindigen.
 • Indien het lid zich bewust wordt van persoonlijke conflicten of
  medische problemen die de bekwaamheid tot het volbrengen van het
  contract belemmeren, dient hij hetzij het contract op een professionele
  manier te beëindigen, dan wel zich ervan te verzekeren dat de cliënt
  voldoende informatie heeft om een beslissing te kunnen nemen over het
  al dan niet voorzetten van de contractuele relatie.
 • Wanneer de bekwaamheden van een lid niet aansluiten bij de inhoud
  van het contract en/of onvoldoende zijn om het doel van het contract te
  bereiken, dient het lid hetzij het contract op een professionele manier
  te beëindigen, dan wel zich ervan te verzekeren dat de cliënt voldoende
  informatie heeft om een beslissing te kunnen nemen over het al dan niet
  voortzetten van de contractuele relatie.
 • Een lid zal alleen dàn een contract aangaan of in stand houden,
  wanneer er geen andere activiteiten of relaties tussen lid en cliënt
  spelen die het contract in gevaar kunnen brengen.