Werkhouding en werkwijze

 • Een lid zal een cliënt die beroep doet op zijn begeleiding, niet
  weigeren op basis van factoren die als discriminerend kunnen worden
  beschouwd.
 • Een lid zal de cliënt geen schade berokkenen, noch verwijtbaar
  zijn ten aanzien van schade aan derden.
 • Een lid zal zijn kennis en vaardigheden bewust gebruiken ten bate
  van het herstel en het welzijn van de cliënt en zal in alle aspecten
  van zijn werk de ecologie bewaken.
 • Een lid gedraagt zich overeenkomstig de richtlijnen in deze
  ethische code.
 • Een lid zal zijn cliënt op de hoogte stellen van de inhoud van
  deze ethische code.
 • Een lid houdt zich aan de wetten zoals vastgelegd in het
  Nederlandse recht.
 • Een lid zal voor het werk relevante informatie opvragen bij de
  cliënt en verschaffen aan de cliënt.
 • Een lid houdt zich aan de geheimhoudingsplicht ter bescherming
  van zijn cliënt. Hij geeft over een cliënt geen informatie aan derden
  en hij wint geen informatie in bij derden, anders dan met
  uitdrukkelijke toestemming van de cliënt.
 • Een lid zal een cliënt op geen enkele wijze uitbuiten.
 • Seksuele relaties en seksuele handelingen tussen lid en cliënt
  zijn verboden.
 • Een lid zal zich voortdurend professioneel en persoonlijk blijven
  ontwikkelen.
 • Een lid neemt de verantwoordelijkheid voor het verzorgen van een
  passende werkomgeving. Hij bewaakt de fysieke veiligheid van zijn
  cliënt tijdens het werk. Hij vraagt expliciet om toestemming voor het
  uitvoeren van activiteiten met een verhoogd risico.
 • Een lid is verplicht bij individuele begeleiding een dossier bij
  te houden. Hierin staan de relevante gegevens die betrekking hebben op
  de behandeling, respectievelijk de contractuele relatie.
 • De cliënt heeft het recht op inzage in dit dossier. Verder heeft
  niemand, zonder schriftelijke toestemming van de cliënt recht op inzage
  in het betreffende dossier. Dit dossier wordt gedurende vijf jaar na
  beëindiging van het contract bewaard.